More News

AL MELO & JIVAN KAUSHALYA MELO – 2015 SCHOOL AYOJAN FILE - BAL MELO & JIVAN KAUSHALYA MELO – 2015 SCHOOL AYOJAN FILE.


MITRO AHIYA ME BAL MELO TATHA JIVAN KAUSHLYA MELO -2015 NI SCHOOL MATE UPYOGI AYOJAN FILE PDF SVARUPE MUKEL CHHE.

* Sadar file ma koi ferfar karvo hoy to chhelu page blank chhe.tamari anukurta e te pramane samay tatha pravuty nu ayojan kari sakso.

***koi bhul chuk hoy to sudhari leso.  *****


No comments:

Post a Comment

Get Update By Email