More Update


TET-2 NA DISTRIBUTION PACHI TET-1 NI DISPATCH KARVA MA AAVSHE

TET 2 मार्कशीट अंगेना महत्वपूर्ण न्यूज़ क्लिक हियर टु व्यु...
मित्रों TET 2 नी मार्कशीट अमूक मित्रों ने मली  गएछे..
एटले के मार्कशीट पोस्ट करी देवामा आवी छे..!
ऐक वीक मा बघा मित्रो ने मार्कशीट मलि जसे...!

TET-2 NA DISTRIBUTION PACHI TET-1 NI DISPATCH KARVA MA AAVSHE .


No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here