બાળમેળામાં આપને ઉપયોગી થઇ શકે એવી 7 પી.ડી.એફ. ફાઇલ બીજી એક્ટિવીટિ તેમજ આયોજન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.

(1) સ્વચ્છતાને લગતા વિવિધ ચિત્રોની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.

Click here to Download
  
(2) વિવિધ અક્ષર અને ABCD પરથી ચિત્રોની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.
Click here to Download

(3) જુદા જુદા પાંદડાં અને ફૂલોની ગોઠવણી કરીને બનાવેલાં ચિત્રોની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.
Click here to Download
(4) રંગીન પેપર માંથી બનાવેલાં વિવિધ ચિત્રોની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.
Click here to Download
  
(5) બાળકોને રંગપૂરણી માટે ઉપયોગી થઇ શકે એવા ચિત્રો & ડિઝાઈન ની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. 
Click here to Download
 
(6) સીડી કેસેટ માંથી બનાવેલ એક્ટિવીટિ તેમજ એ સિવાયની વિવિધ પ્રવૃત્તિની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.
Click here to Download 
(7) બાળકો દ્વારા બનાવેલ રંગોળી ની પી.ડી.એફ. ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. 
Click here to Download 

0 Response to "બાળમેળામાં આપને ઉપયોગી થઇ શકે એવી 7 પી.ડી.એફ. ફાઇલ બીજી એક્ટિવીટિ તેમજ આયોજન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. "

Post a Comment