More News

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 70165 07660 ऐड करो

Join Our FaceBook Groups To Get More Update ... Click Here.

Search in This Web Site

BREAKING NEWS! GSSSB IMPORTANT NEWS FOR REVENUE TALATI EXAM

રેવન્યુ તલાટી ના ઉમેદવારો પૈકી જેમણે ફી નથી ભરી કે એક કરતા વધારે અરજી કરેલ છે તેવા ઉમેદવારની છેલ્લી અરજી મંડળ દ્વારા માન્ય ગણેલ છે અને અગાઉની અરજીઓ રદ કરેલ છે આવી રદ કરેલ અરજીઓ
ની વિગત

CLICK & DOWNLOAD DIRECT PDF

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email