More Update


BREAKING NEWS! GSSSB IMPORTANT NEWS FOR REVENUE TALATI EXAM

રેવન્યુ તલાટી ના ઉમેદવારો પૈકી જેમણે ફી નથી ભરી કે એક કરતા વધારે અરજી કરેલ છે તેવા ઉમેદવારની છેલ્લી અરજી મંડળ દ્વારા માન્ય ગણેલ છે અને અગાઉની અરજીઓ રદ કરેલ છે આવી રદ કરેલ અરજીઓ
ની વિગત

CLICK & DOWNLOAD DIRECT PDF

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here