More Update


MEDICAL POLICY TABIBI SARVAR NIYAMO BABAT DATE- 24-8-2015

सरकारी कर्मचारियों माटे तबीबी सारवार नी तमाम प्रकारनी माहिती माटे 43 पेज नो गुजरात सरकार नो परिपत्र तारीख - 24-8-2015 डाउनलोड करो 


MEDICAL POLICY TABIBI SARVAR NIYAMO BABAT DATE- 24-8-2015


DOWNLOAD PDF PARIPATRA PAGES -43 CLICK HERE.

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here