More Update


Good News: Gujarat सरकार ना विविध विभागमा कुल 43064 जग्याओनु लिस्ट - official

Good News: Gujarat सरकार ना विविध विभागमा कुल 43064 जग्याओनु लिस्ट - official

➡LATEST  OFFICIAL PARIPATRA BY VAHIVAT VIBHAG.
➡TOTAL 43064 VACANCIES IN ALL DEPARTMENT.


No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here