More Update


फ़ाजल शिक्षको ना रक्षन माटे नो लेटेस्ट Gr Date :- 30-4-16

Rajya ni Bin-Sarkari Granted Madhaymik Shala ma thi Std.-8 no Varg Upper Primary ma Lai Java na Karane Fajal Thayel Shikshako ne Samavya Bad Recall Karva Babat-30/04/2016

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.



  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here