अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  अमारा ग्रुपमा फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 70165 07660 ऐड करो

Join Our Facebook Groups To Get More Update ... Click Here.

Saturday, 7 May 2016

Gujarat rajya nagrik purvath nigam Assistant / Assistant Depot Manager Result / Document Verification Program 2016.

ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ, ગાંધીનગર વર્ગ-૩ ની ભરતી માટે તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ તથા તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ લેયાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અન્વયે તા. ૧૩/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તથા કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા કાર્યક્રમની વિગત.

Related Posts

Gujarat rajya nagrik purvath nigam Assistant / Assistant Depot Manager Result / Document Verification Program 2016.
4/ 5

POPULER

Gujarat JOBS Apply Online

Read More Click here