More News

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 70165 07660 ऐड करो

Join Our FaceBook Groups To Get More Update ... Click Here.

Search in This Web Site

ST निगम मा FIX PAGAR निमणुक पामेला कर्मचारी माटे TA DA सुधारो बाबत Circular

S.T. NIGAM MA FIX PAGAR THI NIMNUK PAMELA ADHIKARIO / KARMCHARIO NA VETANDAR / T.A.-D.A. NA DARO MA SODHARO KARVA BABAT NO PARIPATRA

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email