Follow On Whats App

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 93288 32131 ऐड करो

Join Our FaceBook Groups To Get More Update ... Click Here.

ST निगम मा FIX PAGAR निमणुक पामेला कर्मचारी माटे TA DA सुधारो बाबत Circular

S.T. NIGAM MA FIX PAGAR THI NIMNUK PAMELA ADHIKARIO / KARMCHARIO NA VETANDAR / T.A.-D.A. NA DARO MA SODHARO KARVA BABAT NO PARIPATRA

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email