More Update


GPSC Nayab Mamlatdar ,Dy SO Recruitment 2016 | Syllabus and Exam Pattern

GPSC Nayab Mamlatdar ,Dy SO Recruitment 2016 :Gujarat Public Service Commission has published new Syllabus & Exam Pattern for its GPSC Nayab Mamlatdar ,Dy SO Recruitment 2016,you can view / download Syllabus / Exam Pattern from below link.

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here