More Update


Gujarat State Tribal Education Society (GSTDREIS) List of Posting for Secondary & Higher Secondary Teacher's Recruitment 2016.

Gujarat State Tribal Education Society (GSTES) has published List of Posting for Secondary & Higher Secondary Teacher's Recruitment 2016. Check below for more details.List of Posting for Secondary & Higher Secondary Teacher's Recruitment


LIST OF POSTING FOR SECONDARY & HIGHER SECONDARY TEACHER'S RECRUITMENT

DETAILS DOWNLOADS • Higher Secondary Accountancy - Posting List Downloads
 • Higher Secondary Chemistry- Posting List Downloads
 • Higher Secondary Economics- Posting List Downloads
 • Higher Secondary English- Posting List Downloads
 • Higher Secondary Gujarati- Posting List Downloads
 • Secondary English- Posting List Downloads
 • Secondary Gujarati- Posting List Downloads
 • Secondary Hindi- Posting List Downloads
 • Secondary Sanskrit- Posting List Downloads
 • Secondary Science- Posting List Downloads
 • Secondary Social Science- Posting List Downloads 

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here