More Update


GSSSB Physiotherapist / Tutor cum Physiotherapist Selected Candidates List (Result)

GSSSB Physiotherapist / Tutor cum Physiotherapist Selected Candidates List (Result)

GSSSB has published Selected Candidates List of Physiotherapist / Tutor cum Physiotherapist Posts, Check below for more details.
 Post : Physiotherapist / Tutor cum Physiotherapist Posts

 Advt. No. : 64/2015-16 

Result : Click Here

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here