More Update


GPSC Class 1 & 2 Main Examination Question Paper 10-09-2016

GPSC Class 1 & 2 Main Examination Question Paper 10-09-2016 :

Advt No. : 09/2014-15


Exam was held on 10-09-2016

Paper Name :

  • GPSC Class 1 & 2 Main Examination (Management) Question Paper 10-09-2016 : Click Here
  • GPSC Class 1 & 2 Main Examination (Geography) Question Paper 10-09-2016  : Click Here
  • GPSC Class 1 & 2 Main Examination (Gujarati Sahitya) Question Paper 10-09-2016 : Click Here
  • GPSC Class 1 & 2 Main Examination (Public Administration) Question Paper 10-09-2016 : Click Here

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here