More Update


Waiting List :-GSSSB Office Superintendent Final Selection / Waiting List 2016

Waiting List :-GSSSB Office Superintendent Final Selection / Waiting List 2016

Hello Friends.
Waiting List :-GSSSB Office Superintendent Final Selection / Waiting List 2016.You Can Check Waiting List Click On Blue Link.

Exam Organizer : GSSSB

Advt. No. : DSCW/2012/1

Name of Post : Office Superintendent

Exam was held on 03-07-2016.

Final Selection / Waiting List : Click Here

~>Click Here & Download List.

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email

Get Update In Mobile

WhatsApp Update: -अमारा WhatsApp गृप मा जोडावा निचेनी लिंक पर क्लिक करो*

नोंध : - अमारा गृप मा फालतू मेसेज तेमज अभद्र माहिती मुकवानी मनाई छे जेनी काळजी राखवी

Join Our WhatsApp Groups To Get More Update ... Click Here.  दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीना पारीपत्र अने समय माटे अही क्लिक करो


दरेक जिल्लाना जिल्ला फेर बदलीनु सिनियोरिटी लिस्ट माटे अही क्लिक करो

Today's Update

More Update Here