Follow On Whats App

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 93288 32131 ऐड करो

Join Our FaceBook Groups To Get More Update ... Click Here.

GIDC English / Gujarati Stenographer, Programmer & Tracer Provisional Answer key Declared 2016 (22-10-2016)

Gujarat Industrial Development Corporation has published Provisional Answer key for the post of English Stenographer , Gujarati Stenographer , Programmer & Tracer Posts, Check below for more details.

Exam was held on 22-10-2016

Provisional Answer key :

English Stenographer : Click Here
Gujarati Stenographer : Click Here
Programmer : Click Here
Tracer : Click Here

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email