Follow On Whats App

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा अही क्लिक करो  फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ... आभार

तमारा whatsapp & Hike  गृप मा अमारो नंबर 93288 32131 ऐड करो

Join Our FaceBook Groups To Get More Update ... Click Here.

VMC Vadodara Municipal Corporation Rejected Applicants for the post of Revenue Officer 2016

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published List of Rejected Applicants for the post of V059 - Revenue Officer PRO NO:492/16-17 , Check below for more details.

List of Rejected Applicants : Click Here

No comments:

Post a Comment

Get Update By Email